Skip to content

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana
jeb renovācija

3 galvenie daudzdzīvokļu namu atjaunošanas posmi

No idejas par renovāciju līdz energoefektīvai daudzdzīvokļu ēkai.

Informācijas iegūšana, izvērtēšana un lēmuma par daudzdzīvokļu ēkas renovāciju pieņemšana

1. darbība

Informācijas iegūšana un izvērtēšana

Lai izvērtētu daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas iespējas, ir nepieciešams iegūt kvalitatīvu un daudzpusīgu informāciju.

  • Termogrāfijas kartes — to izveidi par brīvu nodrošina „Rīgas enerģētikas aģentūra”. Termogrāfija ļauj novērtēt siltumenerģijas zudumus saprotamā veidā – termogrammā. Termogrāfijā iespējams identificēt arī būvniecības nepilnības vai ekspluatācijas laikā radušos bojājumus, termiskos tiltus, gaisa infiltrāciju u.c. siltuma zuduma avotus. Termogrāfiju iespējams veikt apkures sezonas laikā. Vairāk par termogrāfijas viekšanas iespēju uzziniet, piesakoties konsultācijai vai zvanot pa tālruni +371 67012437. Pieteikties konsultācijai
  • Konsultācijas — ēkas iedzīvotāji var saņemt bezmaksas konsultācijas un informāciju par viņus interesējošiem jautājumiem saistībā ar renovāciju. Pieteikties konsultācijai
  • Atjaunošanas provizoriskās izmaksas — tās ir iespējams noteikt, balstoties uz vēsturiskajiem datiem par līdzīgu ēku atjaunošanu. Tomēr ir jāņem vērā, ka katras ēkas atjaunošana izmaksu ziņā var būtiski atšķirties, ņemot vērā laika periodu, kad to atjauno, ēkas tehnisko stāvokli, platību u. c. Apskatīt datus
  • Atjaunošanas finansēšanas iespējas — rūpīgi izpētiet un apziniet visas pieejamās atbalsta un aizdevuma finansēšanas iespējas un to noteikumus. Par atbalsta programmām iespējams piesakoties bezmaksas konsultācijām.
  • Iespējamo būvfirmu apzināšana — apziniet iespējamos būvuzņēmējus, kas varētu īstenot ēkas atjaunošanu. Uzzināt vairāk

2. darbība

Daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāju lēmums par labu ēkas atjaunošanai

Lai izlemtu par labu daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai, ir nepieciešams 50 % + 1 balss ēkas iedzīvotāju pozitīvs balsojums.

Mājas vecākais balsojumu var organizēt dažādos veidos — ēkas iedzīvotāju kopsapulce un/vai oficiālas anketas. Šajā procesā ir būtiski pārliecināties, ka balsojums ir atklāts, caurspīdīgs un visi ēkas iedzīvotāji pirms balsojuma ir saņēmuši pilnvērtīgu informāciju. Pēc balsojuma mājas vecākais vai atbildīgā persona apkopo informāciju par balsojumu un sastāda protokolu.

Dokumentācijas sagatavošana

1. darbība

Energosertifikāta iegūšana

Energosertifikāts ir rīcības plāns, kas paskaidro, kādi darbi kādā secībā ir veicami, lai iegūtu maksimāli lielāko enerģijas ietaupījumu. Piemēram, logu maiņa, ēkas sienu siltināšana u. c.

2. darbība

Tehniskās apsekošanas atzinums

Tehnisko apsekošanu drīkst veikt sertificēts būvinženieris. Šī procesa gaitā tiek apskatītas visas ēkas daļas, lai noteiktu to nolietojuma pakāpi un drošumu. Būvinženieris izvērtē ēkas tehnisko stāvokli atbilstoši MK noteikumiem, darbības plānu un secību, kā ir jāveic darbi. Šāda apsekošana katrai ēkai ir jāveic vismaz reizi 10 gados.

  • Būvei ir jāatbilst Būvniecības likuma 9. panta secinājumiem.
  • Galadokuments, kurā aprakstīts ēkas tehniskais stāvoklis, ir tehniskās apsekošanas atzinums.

Energosertifikāta un Tehniskās apsekošanas atzinuma iegūšanai ir iespējams saņemt atbalstu no Rīgas enerģētikas aģentūras. Uzzināt vairāk

Līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei ir iespējams atgūt arī pēc būvdarbu veikšanas, piedaloties Rīgas domes vai ALTUM līdzfinansējuma programmās.

3. darbība

Būvniecības dokumentācija

Būvniecības dokumentācija ir, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu un energosertifikātu, arhitekta vai būvfirmas izstrādāts ēkas atjaunošanas ieceres apraksts ar konkrētu darāmo darbu sarakstu. Šajā procesā tiek izstrādāta arī kontroltāme, kas ļauj ēkas iedzīvotājiem precīzāk apzināt gan detalizētu veicamo darbu sarakstu, gan potenciālās izmaksas. Kontroltāme ir iekšējs dokuments, kas ļaus ēkas iedzīvotājiem labāk izvērtēt būvfirmu piedāvājumus un izvēlēties ekonomiski izdevīgāko.

Finansējums un ēkas atjaunošana

1. darbība

Atjaunošanas projekta finansējums

Ar apkopotu informāciju un sagatavotu dokumentāciju ir iespējams tālāk virzīt atjaunošanas projektu. Šajā posmā ir nepieciešams rezervēt energoefektivitātes atlaidi kādā no programmām — „Altum” vai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.

Projekta īstenošanu var veikt par mājas iedzīvotāju remonta fonda uzkrājumu. Ja uzkrājuma apmērs ir nepietiekams, ir iespējams piesaistīt papildu finansējumu.

Lai iegūtu finansējumu, ir nepieciešams iesniegt visus finansētāja un/vai aizdevēja pieprasītos dokumentus. 

2. darbība

Būvnieka atlase

Atbilstoši izstrādātajām ēkas atjaunošanas prasībām var veikt būvfirmu atlasi. Būvfirmas izveido savu piedāvājumu ēkas atjaunošanai kopā ar detalizētu aprakstu par veicamo darbu apjomu, izmantojamajiem materiāliem, termiņiem u. c. Pēc piedāvājumu saņemšanas tie tiek salīdzināti ar kontroltāmi, lai izvēlētos ekonomiski izdevīgāko pakalpojuma sniedzēju. Tiek slēgs līgums ar būvfirmu.

Iesakām iepazīties ar ALTUM materiālu par piegādātāju atlasi.

3. darbība

Daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana

Ēkas atjaunošanas laikā tās iedzīvotāji var turpināt ierasto dzīves ritmu. Ēkas atjaunošana notiek saskaņā ar būvniecības dokumentāciju, kurā ir informācija par veicamajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem, kā arī laika plānu. Būvuzraugs un autoruzraugs kontrolē un uzmana atjaunošanas darbus, lai nodrošinātu to kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam. Ja rodas neskaidrības, iedzīvotājiem ir jāsazinās ar šiem sertificētajiem speciālistiem. Izcili, ja ēkā ir pilnvarota persona, kas, ja nepieciešams, to dara ēkas iedzīvotāju vārdā. Renovētāja pienākums ir ievērot projektu un godprātīgi to īstenot.

4. darbība

Ēkas nodošanas process

Būvuzņēmējs veic ēkas atjaunošanu saskaņā ar līgumu. Reizi mēnesī tiek sagatavots paveikto darbu kopsavilkums, kas tiek fiksēts būvžurnālā. Par darbu posmiem, kas tiek noslēgti, tiek veidots pārskats (ietverot fotogrāfijas). Šo pārskatu paraksta būvuzraugs, kas ir iedzīvotāju izvēlēta persona un pārstāv ēkas iedzīvotāju intereses. Būvuzraugs pārbauda, vai tiek izmantoti līgumā atrunātie materiāli un tehnoloģijas, vai tie atbilst specifiskiem sertifikātiem (ja tādi ir nepieciešami un ir minēti līgumā). Ja kādā atjaunošanas posmā tiek konstatētas nepilnības, būvuzraugs par tām informē būvuzņēmēju un pārliecinās, ka tās tiek novērstas. Pēc visu darbu kopuma pabeigšanas tiek parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina, ka ēkas atjaunošanai paredzētie līdzekļi ir apgūti un darbs tika paveikts atbilstoši līguma prasībām.

5. darbība

„Altum” atbalsta piešķiršana

Pēc daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas noslēgšanas atbilstoša dokumentācija ir jāiesniedz būvvaldē, kā arī projekta finansētājam. Balstoties uz šo informāciju, „Altum” piešķir atbalstu 49 % apmērā no atbalstāmajām izmaksām — tas būtiski samazina ēkas iedzīvotāju kredītu. Atlikusī summa ēkas iedzīvotājiem ir jāsedz kopā ar siltumenerģijas rēķinu kā mēneša maksājums.

Svarīgi! Pēc ēkas atjaunošanas būtiski samazinās siltumenerģijas rēķins, un kopā ar ēkas atjaunošanas aizdevuma atmaksu pēc renovācijas kopējais rēķins bieži ir mazāks par siltumenerģijas rēķinu pirms ēkas atjaunošanas.

Vai Jūs vēlaties atjaunot savu daudzdzīvokļu ēku?​

Piesakieties bezmaksas konsultācijai, kuras gaitā „Rīgas enerģētikas aģentūras” speciālisti Jums sniegs visaptverošu informāciju par iespējām un risinājumiem.