RENOVĒ

Turpmāk Programmas administrēšanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments, savukārt lēmumus tās ietvaros pieņems Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija. Informācija par programmu un tās nolikums, kā arī kontaktinformācija konsultācijām ir pieejama mājas lapā https://atjauno.riga.lv/

Par konkursu

Konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai” ir izsludināts ar mērķi sniegt palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamām mājām un dzīvojamo māju atjaunošanai. Konkursu organizē Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”.

Līdzfinansējuma piešķiršana

Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāti un sniegt atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanai, tādējādi palielinot ēkas energoefektivitāti un atjaunojot tās tehnisko stāvokli. Lietotie termini:
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu māja un tajā ir vismaz desmit dzīvokļa īpašumi, dzīvokļa īpašumi izveidoti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības pārņemtas no Pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums;
 • energoefektivitātes pasākumi – ēkas pilnveidošanas projekts, kura realizācijas rezultātā tiek panākta enerģijas patēriņa samazināšana, lietderīgāka izmantošana un tiek uzlabots komforta līmenis telpās;
 • atjaunošana – būves vai tās daļas kapitālais remonts, lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkcijas

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir šādos gadījumos

 1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai – 80% apmērā no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 426,86 euro;
 2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei – 100% no paraugdokumentācijas izmaksām, bet ne vairāk kā 5217,20 euro;
 3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros – ne vairāk kā 50% apmērā no atjaunošanas projekta kopējām izmaksām;
 4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, – ne vairāk kā 50% apmērā no atjaunošanas projekta kopējām izmaksām.

Pieteikties līdzfinansējumam

Līdzfinansējumam var pieteikties, iesniedzot nepieciešamos dokumentus. Pieteikumi tiek vērtēti saskaņā ar konkursa nolikumu, kā arī šo jomu regulējošiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem.

Līdzfinansējuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti

 • Likums Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju;
 • Likums Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju;
 • Likums Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 907 (Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām);
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.500 (Vispārīgie būvnoteikumi);
 • Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 19;
 • Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.198 ( Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

 1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (Konkursa nolikuma 1.pielikums);
 2. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (kopsapulces protokola, balsošanas protokola visu dzīvokļu īpašnieku savstarpējas vienošanās kopija, uzrādot oriģinālu);
 3. akta par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no Pašvaldības kopija;
 4. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija;
 5. dzīvojamās mājas tehniskās inventarizācijas vai kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;
 6. atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros – energoaudita slēdziens par konstatēto siltuma noplūdi apkārtējā vidē atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām” prasībām (kopija, uzrādot oriģinālu)
 7. atjaunošanas darbu veikšanai, ja mājas, tās daļas, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai – tehniskās apsekošanas atzinums vai sertificēta speciālista slēdziens, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām, no kura secināms, ka dzīvojamā māja, tās daļas, atsevišķas tehniskās sistēmas vai elementi ir bīstami cilvēku dzīvībai vai veselībai (kopija, uzrādot oriģinālu)
 8. atjaunošanas darbu būvprojekta vai vienkāršotās būvniecības projekta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • ja projekts atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros paredz energoefektivitātes pasākumus, kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem nav nepieciešams būvprojekts vai vienkāršotās būvniecības projekts, iesniedzams energoefektivitātes paaugstināšanas darbu plāns;
 9. atjaunošanas darbu izmaksu tāmes kopija, uzrādot oriģinālu;
 10. ja plānots veikt bīstamu iekārtu atjaunošanas darbus – bīstamās iekārtas pase un bīstamās iekārtas vadītāja atzinums (kopijas, uzrādot oriģinālu).

Projekta vērtēšanas kritēriji

 1. projektam iesniegto dokumentu atbilstība Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.19 un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 2. dzīvojamās mājas atbilstība Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.19 nosacījumiem;
 3. dzīvojamās mājas, tās daļu, atsevišķo sistēmu vai elementu stāvokļa atbilstība Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.19 nosacījumiem (ja piemērojams);
 4. līdzfinansējuma mērķa atbilstība Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.19 nosacījumam;
 5. nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.19 nosacījumam;
 6. pieprasītā Papildus līdzfinansējuma procentuālā daļa nepārsniedz Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.19 noteikto maksimālo līdzfinansējuma apmēru – 50% no atjaunošanas projekta kopējām izmaksām.

Kontakti un pieteikumu pieņemšanas laiks

Marija Kruglova – projekta vadītāja/ koordinatore

Rīgas Pašvaldības Aģentūra “Rīgas Enerģētikas Aģentūra”, Mazā Jauniela 5, Rīga, LV-1050.

Otrdiena 9.00 - 13.00; Ceturtdiena 13.00 - 17.00

Tālr. 26664533 (zvanu pieņemšana no 9.00 līdz 17.00 darba dienās)


Sergejs Sidorko – energoefektivitātes specialists

Konsultācijas laiki: Otrdiena 13.00 – 17.00; Ceturtdiena 09.00 - 13.00

Tālr. 67037873 (zvanu pieņemšana no 9.00 līdz 17.00 darba dienās)